Insurgency

Insurgency یک بازی سخت MultiPlayer برای بازیکنان Hardcore است که در آن باید با نقشه و استراتژی گروهی دست به اقدام زد و برنده ی بازی شد. بازیکنان هم از همان ابتدا می توانند از اسلحه های مرگبار برای حمله به دشمن خود استفاده کنند.

Insurgency یک تحول برای تجربه ی یک ماد و پایان بخشیدن به چیزی است که ما آن را شروع کرده ایم.ما تجربه ای برای بازیکنان خلق کرده ایم که کسی در بازی دیگری قادر به انجام آن نخواهد بود.این یک تجربه ی خوب برای بازی ای است که هر گلوله ای که شلیک می شود و هر جانی که از دست می رود باید حساب شده باشد.برای بردن تیمی موفق می شود که بهترین نقشه و بیشترین ارتباطات را داشته باشد نه کسی که موس بهتری دارد.